הסדר חובות
הסדר חובות לחייבים הינו חלק מחוק חדלות פירעון אך יחד עם זאת הוא הליך מקביל וניתן שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים [בעבר- צו כינוס]. הרעיון בהסדר חוב הינו הסכמה בין היחיד – החייב לנושים שלו לפרוע את החובות ובכך לסיים את המחלוקות והחובות בין היחיד לבין נושיו.
מדובר בהליך שרובו מתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט, הוא מהיר יותר וזול יותר באופן משמעותי מניהול הליכי חדלות פירעון וזאת בתנאי שהיחיד יוכל לגייס כספים לצורך תשלום החובות או לפחות חלקם הגדול.
את הבקשה להסדר חוב ניתן להציע בכל שלב של הליך חדלות הפירעון ואפילו לפני צו הכינוס. את ההצעה יש להגיש לבית המשפט, לממונה ולנאמן ככל ומדובר בשלבים מתקדמים בהליך חדלות הפירעון.
בעניין הצעת הסדר החייב יפרט את כל המידע הדרוש לשם קבלת החלטה. בעבר –בחוק הישן- התקיימה דרישת מינימום להצעה – 100% לחובות בדין קדימה ו-30% חובות כלליים אלא שעריכת החוק החדש ביטלה את הדרישה הזו וכעת ניתן להציע כל סכום. כמובן שעל החייב לשקול את סכום ההצעה באופן מיטבי שכן הצעתו תועבר לנושיו להסכמה.
כאמור, בית המשפט יעביר את ההצעה לאישור הנושים ולאחר מכן יוזמנו הנושים לאסיפת נושים בה יוכלו להצביע ולהכריע בדבר קבלת ההסדר.
חשוב לזכור כי בעניין הסדר חובות [בניגוד להליכי חדלות] לא מתקיים עיכוב הליכים כנגד החייב וניתן להמשיך ולנסות לגבות את החובות ממנו. על החייב יהיה להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט על מנת שזה יורה לנושים להעכב את הליכי הגבייה ולהקפיא את נסיונות הגבייה.
כמו בהליכי חדלות פירעון גם בהליך זה על הנושים להגיש תביעות חוב והמועד להגשה ייקבע על ידי בית המשפט. על בית המשפט או על מנהל ההסדר לערוך בדיקה ראשונית של תביעות החוב לצורך קביעת כוח ההצבעה – כל נושה לפי סכום החוב והיחס לכלל החובות.
לאחר קיום האסיפה ואישור הנושים להסדר יובא ההסדר לאישור בית המשפט ועל בית המשפט יהיה לבחון כי ההסדר אושר כדין הן מבחינת פרוצדורה והן מבחינת מהות. בדרך כלל בית המשפט לא יתערב אם ההסדר אושר על ידי הנושים ולא ייכנס לכדאיותם הכלכלית של הנושים אלא אם מדובר בנסיבות חריגות מאד.
לאחר אישור ההסדר יפעל מנהל ההסדר ליישומו על פי הוראות בית משפט וניתן לעיתים אף להאריך את תקופת ההסדר ובסופו של יום יקבל היחיד הפטר שלא במסגרת חדלות פירעון אלא במסגרת הסדר נושים.
חשוב לזכור כי בכדי לפעול בהליך הזה על היחיד והחייב לדעת כי יש באמתחתו את הכספים אותם הוא מציע ועלים הוא מסכים. לא יוכל היחיד לחזור בו מהתחייבותו גם בעניין זה.
 
סולמי ושות',  משרד עורכי דין
רח' הארבעה 28, מגדל צפוני קומה 5 תל-אביב 
• טלפון: 076-5384337 פקס: 076-5100712
דוא"ל office@sulami-law.com
FacebookGoogle+YoutubeLinkedin