חובות מובטחים וחובות בדין קדימה בהליך חדלות פירעון
בהליך חדלות פירעון מדובר בחוסר יכולת של החייב לשלם את חובותיו, האדם/גוף שלו הוא חייב נקרא נושה.
נושה (אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור או תאגיד) הוא מי שחייבים לו כסף או רכוש (או חוב עתידי).
הנושה יכול לקבל את חובו בדרך של הגשת תביעת חוב במקרה שהחייב מבקש לפתוח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או לבקש לפתוח את ההליך כנגד החייב.
קיימים מס' סוגי נושים שלכל אחד מעמד וזכויות שנקבעו בחוק.
נושה/חוב מובטח- הוא נושה שיש לו בטוחה (שעבוד) כדי להבטיח שיקבל את חובו בחזרה/ חוב עבר שלהבטחת פירעונו שועבד נכס של החייב, בין בשעבוד קבוע ובין בשעבוד צף, עד לגובה החוב שניתן להיפרע ממימוש הנכס סעיף 243(ב) קובע: ניתן צו לפתיחת הליכים, רשאי נושה מובטח להיפרע את חובו המובטח מהנכס המשועבד לטובתו.....
נושה/חוב בדין קדימה- הוא נושה שהחוק קובע כי החוב שלו קודם לחובות אחרים.  סעיף 234(א) קובע מהם חובות אלו.
חובות העבר המפורטים להלן הם חובות בדין קדימה והם ייפרעו בסדר עדיפות זה:
  • חוב בשל שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, התשי״ח–1958, שמגיע לעובד בעד התקופה שלפני הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים ובשל פיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורים, כל זה בניכוי הגמלה מהביטוח הלאומי וקיימת מגבלה לגובה הסכום.
  • סכום שהחייב ניכה במקור לפי פקודת מס הכנסה, וטרם העביר לרשות המסים, וכן סכום שהחייב ניכה עפ"י הביטוח הלאומי וטרם העביר למוסד לביטוח לאומי;
  • חוב מזונות שהחבות בו היא לפי פסק דין ומועד פירעונו חל לפני מתן הצו לפתיחת הליכים;
  • קרן חוב מס ערך מוסף לרשות המסים שנוצר ב־12 החודשים שקדמו למתן הצו לפתיחת הליכים;
  • (5) תשלום חובה שתשלומו נפרס על פי הסדר פריסה שנחתם לפני מתן הצו לפתיחת הליכים; דין קדימה לפי פסקה זו יחול על סכום קרן החוב בלבד
  • ”תשלום חובה“ – חוב מס לרשות המסים, ולביטוח הלאומי,
  • ”הסדר פריסה“ – הסדר בכתב החתום על ידי החייב לפריסת תשלום חוב לתקופה של 12 חודשים לפחות
חשוב מאד לציין שזהו גם סדר הנשייה כלומר הקדימות בין חובות אלו.
כל שאר החובות והנושים מוגדרים שנושים/חובות כלליים ויהו האחרונים בסדר הנשייה והחזר הכספים מקופת הנאמן והכספים שיתקבלו במסגרת ההליך.
 
סולמי ושות',  משרד עורכי דין
רח' הארבעה 28, מגדל צפוני קומה 5 תל-אביב 
• טלפון: 076-5384337 פקס: 076-5100712
דוא"ל office@sulami-law.com
FacebookGoogle+YoutubeLinkedin